Vad Tredje Sektorn inte kan arbeta med

Tredje Sektorns syfte och värdegrund bygger på att finnas till för ideella organisationer som en helhetslösning. Vi finns för att stötta och avlasta organisationer i deras egen verksamhet. Tanken är att Tredje Sektorn ska fungera som en osynlig del av organisationen i fråga och verka i bakgrunden. Våra konsulter ska kännas som en del av det ordinarie kansliet men arbeta i ett bakomliggande maskineri som tickar på av sig själv. Tredje Sektorn arbetar för att vara helhetslösningen som får processer och arbeten att gå framåt, planer att verkställas och mål att uppnås. Det som Tredje Sektorn inte gör är att gå in och ta över. Vi tar avstånd från att involveras för mycket, ta över processer helt och har ingen önskan att ta över andras arbeten eller ersätta någon anställd.  

Att låta ideella vara ideella och att inte ta över

Tredje Sektorn kan arbeta med att hitta engagemang, ta fram material och strategier. Avlasta och stötta i verksamhetsarbetet samt fungera rådgivande till organisationsledning och kansli. Vi kan till och med gå in och arbetsleda eller projektleda en kortare tid. Men vi kan inte ersätta de ideellas arbete. Vi respekterar de förtroendevalda och deras plats inom organisationen. Tredje Sektorn kan aldrig bli en förtroendevald och därigenom heller inte sköta förtroendevaldas arbetsuppgifter. Vi är medvetna om att vi är just bara konsulter som kopplas in en kortare tid, och inte förtroendevalda som organisationens medlemmar själva har valt. Det finns en tydlig gräns där, som vi inte är intresserade över att korsa. 

Tredje Sektorn är ett konsultföretag som arbetar på uppdrag. Ni, de ideella organisationerna, är vår uppdragsgivare. Vi är mycket medvetna om skillnaden mellan att vara förtroendevald – VALD – av organisationen medlemmar och ett konsultföretag. Tredje Sektorn vill arbeta som tjänstemän på uppdrag. Hur länge vi finns med er bestämmer ni som uppdragsgivare själva. 

De ideella förtroendevalda ska få vara just ideella, tycker vi. En ideell är en person som finns på plats inom organisationen av helt egen, fri, vilja. Denne arbetar sällan mot någon lön eller pengaersättning, utan är där eftersom hen själv vill. De ideella kan ingen styra över, det är deras engagemang som leder dem och så ska det även förbli. 

Vad vi arbetar med 

Det vi på Tredje Sektorn vill och kan arbeta med är bredvid de förtroendevalda. Vi finns gärna med dem och hela organisationen i form av vår stödfunktion som vi erbjuder. Eller i punktinsatser för den delen med, i det fall organisationen i fråga väljer det alternativet istället. I stödfunktionen finns Tredje Sektorn med som en strategisk, stöttande och rådgivande partner. Vid sidan av de förtroendevalda och kansliet finns vi med och får processer att gå framåt, beslut att verkställas och förändringar att ske. Vi utvecklar allt tänkbart material, kommunikationsstrategier, insatser och annat för att hjälpa just er organisation framåt! 

Våra tankar gällande vilka vi arbetar med 

På Tredje Sektorn är vi måna om vilka vi arbetar med, vilka våra kunder är, vad de står för som organisation och vad deras syften är. Vi gör alltid grundlig research inför att en ny organisation visar intresse för oss och vill ta del av våra tjänster. Vi ställer krav på alla våra kundorganisationer att de ska ha en ideell värdegrund, vara idéburna, demokratiska och verka i ett gott syfte. De ska stå upp för och respektera människors lika värde, lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Tredje Sektorn avstår från att arbeta med antidemokratiska organisationer som inte respekterar människors lika värde eller ägnar sig åt någon annan typ av diskriminering.