Tredje sektorns integritetspolicy 

 

I detta dokument hittar du information om vilka uppgifter om dig som hemsidebesökare eller kund som Tredje Sektorn behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter, inom ramen för Tredje Sektorns verksamhet. 
 

Hemsidebesökare eller kunders rättigheter 

 

  • Hemsidebesökare och kunder har rätt att få veta om och hur Tredje Sektorn behandlar dennes personuppgifter samt efter skriftlig, undertecknad begäran få ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade. 
  • Hemsidebesökare och kunder har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås t.ex. om Tredje Sektorn är skyldiga enligt lag eller förordning att spara uppgifterna. 
  • Hemsidebesökare och kunder har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör denne som har lämnats till Tredje Sektorn i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). 
  • Hemsidebesökare och kunder har alltid rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Sådan begäran skickas till: kontakta@tredjesektorn.se 
  • Hemsidebesökare och kunder har rätt att inge klagomål på Tredje Sektorns personuppgiftsbehandling antingen direkt till Tredje Sektorn eller till Datainspektionen. 

 

Personuppgiftsansvarig 

Tredje Sektorn är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Tredje Sektorn. 

 

Hur personuppgifter behandlas och samlas in 

 

Tredje Sektorn samlar in personuppgifter från den hemsidebesökare och kunder, antingen via inmatning via webbformulär eller telefon eller i samband med verksamhet. Tredje Sektorn registrerar i normalfallet namn, adress, e-post, och/eller telefonnummer. 

 

Känsliga personuppgifter 

 

Tredje Sektorn behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för verksamhetens genomförande. 

 

Administration av verksamhet 

 

Tredje Sektorn behandlar personuppgifter för att kommunicera med hemsidebesökare och kunder. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Det är nödvändigt för Tredje Sektorn att hantera hemsidebesökares och kunders personuppgifter för att administrera verksamhet och kommunicera med hemsidebesökare och kunder. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Tredje Sektorn. 

 

Direkt marknadsföring 

 

Tredje Sektorn behandlar personuppgifter för marknadsföringsåtgärder med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning utifrån vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter. 

 

Övrig verksamhet  

 

Tredje Sektorn behandlar personuppgifter i övriga delar av verksamheten med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning i de fall där det finns berättigade intressen för behandlingen. 

 

Lagring av personuppgifter 

 

  • Som huvudregel behandlas personuppgifter för ändamålen administration och direkt marknadsföring och lagras i tre år. 

 

Överföring av uppgifter till tredje part 

 

Tredje Sektorn är skyldiga enligt förordning att på begäran överlämna de personuppgifter som statliga myndigheter eller kommuner och landsting bedömer vara nödvändiga för att kunna fullföra sina myndighetsuppgifter. Överföringen sker därmed med stöd av grunden rättslig förpliktelse. Tredje Sektorn överlämnar i vissa fall personuppgifter till underleverantörer för marknadsförings- informations- och uppföljningsändamål. Tredje Sektorn säkerställer då genom personuppgiftsbiträdesavtal att personuppgifter inte hanteras för andra ändamål. 

 

Överföring till tredje land utanför EU/EES 

Tredje Sektorn överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. Tredje Sektorn har personuppgiftsbiträdesavtal med sina driftleverantörer som säkerställer att personuppgifter inte överförs till tredje land.