Vanliga punktinsatser i ett projekt

Inom den ideella sektorn är det vanligt att arbeta i projektform. Projekt kan sträcka sig under olika långa tidsperioder, vissa pågår i flera år och vissa i bara några månader. Har ni kört fast i ert projekt? Kanske har ni inte hunnit med att producera allt som ni i er projektplan har sagt att ni ska ta fram? Kanske är det någon delrapport eller slutredovisning som släpar? I så fall finns Tredje Sektorn här för er! 

Många av våra kunder vill ha lite hjälp eller stöd i sina projekt. Ett bra sätt att få fart på arbetet igen är att ta hjälp av oss genom en eller flera punktinsatser. 

Vad är en punktinsats? 

Att arbeta i punktinsats innebär att man kopplas in snabbt och utför någon enstaka insats i ett större arbete. Ordet i sig betyder i stort sett samma sak som en riktad åtgärd. Man går in och fixar något på förhand överenskommet, helt enkelt. För oss innebär en punktinsats att Tredje Sektorn kopplas in i något eller några enstaka arbeten och hjälper till att genomföra eller färdigställa dem. En punktinsats kan ta alltifrån några timmar, en arbetsdag eller en vecka att genomföra. Men oftast behöver vi inte längre tid än så. Egentligen handlar definitionen av en punktinsats om tidsåtgång för arbetet. Om det pågår en längre tid än en vecka så är det kanske inte en punktinsats längre, utan har övergått i ett längre arbete.  

En punktinsats kan ske i många olika former. Det kan vara i skriftlig form, grafiskt eller ske mer i form av muntlig rådgivning. Det kan vara att ta fram en rapport eller en broschyr. Det kan också vara att ni behöver hjälp med att genomföra något, kanske en utbildning eller något arrangemang i projektet. I så fall kan vi hjälpa till även med det.  Berätta era behov för oss så ser vi till att det blir ordnat! 

Varför arbeta i punktinsatser?

Fördelen med punktinsatser är att mycket av det material eller arbete som tas fram i samband med en punktinsats ofta kan återanvändas igen framöver. Arbeten som sker i punktinsatser är ofta återkommande, som slutrapporter eller kanske en föreläsning. Oftast kan man utgå från samma underlag flera gånger, så länge man anpassar det utefter sammanhanget. 

En annan fördel är att punktinsatserna alltid är tidsbestämda. Vi har på förhand kommit överens om hur mycket tid som Tredje Sektorn ska lägga på insatsen, således vet ni även på förhand exakt vad det kommer att kosta! 

Vanliga punktinsatser i ett projekt

På Tredje Sektorn delar vi alltid upp ett projektarbete i tre olika faser; uppstart, genomförande och avslutande. I listan nedan kan du hitta vilka punktinsatser som är vanligast att våra kunder önskar hjälp med att utföra. 

Under uppstartsfasen 

 • Hjälpa till med att rekrytera projektledare eller personal 
 • Hjälpa till med att ta fram rutiner för ekonomi, dokumentation och uppföljning 
 • Ta fram och skriva content till hemsida 
 • Ta fram och skriva tryckt informationsmaterial 
 • Stötta projektpersonal/arbetsleda 
 • Upprätta rutiner för kommunikationen inom projektet 

Under genomförande 

 • Ta fram grafisk design för specifika projektaktiviteter 
 • Ta fram animerade, grafiska filmklipp 
 • Utföra kommunikativa insatser i projektet 
 • Tillhandahålla föreläsare, utbildare och processledare 
 • Hålla inspirationsföreläsningar 
 • Hyra in en arrangör 
 • Ta fram kvalitativa rapporter 
 • Hjälpa till att göra undersökningar 
 • Erbjuda system- och IT utveckling 
 • Samordna 

Under projektets avslutning 

 • Hjälpa till med uppföljningsarbete och utvärdering 
 • Skriva slutredovisning/slutrapport 
 • Hjälpa till med förberedelser inför en projektgranskning 
 • Hjälpa till med att ta fram verktyg för projektets fort-/efterlevnad 

Inom Tredje Sektorn finns en arsenal av olika kompetenser att tillgå. Vi arbetar i olika insatser anpassade efter era behov och önskemål, och vi finns med er så länge eller så kort tid som ni själva önskar. För oss är det viktigt att sätta rätt kompetens på rätt plats, för att punktinsatsen ska bli så bra utförd som möjligt.