Skapa rörlighet genom Tredje Sektorn

Inom större ideella organisationer är det vanligt att arbetet fastnar i gamla strukturer. Man är mindre benägen att driva igenom förändringsprocesser och förnya sig. Istället håller man sig gärna till gamla invanda mönster och rutiner. Det skapas en form av “orörlighet” inom organisationen. Denna “orörlighet” kännetecknas ofta av att det tycks krävas väldigt stora beslutsprocesser och arbetsinsatser för att få till minsta lilla förändring. Det hela är trögflytande och det är svårt att få processer att gå framåt. 

I detta uppstår det lätt flaskhalsar. Det vill säga arbeten hopar sig och processerna verkställs inte tillräckligt snabbt. Flaskhalsarna uppstår trots att det egentligen finns resurser och kompetens inom organisationen för att arbeta med processerna och driva igenom dem. 

Ta hjälp av oss för att undvika flaskhalsar 

I en sådan här situation kan Tredje Sektorns stöd fungera alldeles utmärkt. Inom den stödfunktion som vi erbjuder våra kunder fungerar vi som ett komplement till organisationens existerande kansli och personal. Tredje Sektorn blir en del av er organisation. Synlig eller osynlig bestämmer ni som kund. Vi arbetar i stödfunktionen för att stötta upp och avlasta er, samt för att undvika att flaskhalsar uppstår. 

Tredje Sektorns stödfunktion innebär att ni får ta del av flertalet olika kompetenser. Tanken är att Tredje Sektorn ska kunna gå in som en helhetslösning till ideella organisationer, därför har alla våra medarbetare relevanta kompetenser för att kunna avlasta och stötta inom den idéburna sektorn. I teamet finns alltifrån kommunikatörer, skribenter och grafiska illustratörer till projektledare, rådgivare, webbutvecklare och materialutvecklare. Alla arbetar inom stödfunktionen för att avlasta, stötta och hantera processer som inte riktigt kan prioriteras inom den ordinarie organisationen. Genom att arbeta på detta flexibla, agila sätt kan Tredje Sektorn hjälpa er att bryta gamla mönster och istället skapa en helt ny form av rörlighet inom er organisation. 

Effektivitet, flexibilitet och kvalitet 

Att hitta en rörlighet, att snabbt kunna växla om och att vara lyhörd för omgivningens trender kräver snabba ryck och flexibilitet. Att ha Tredje Sektorn som en stående stödfunktion i ett sådant läge underlättar mycket. Vi arbetar tätt intill er organisationsledning och hjälper er att dra det tyngsta lasset i ett förändringsarbete. Vi bistår med rörligheten som gör så att kansliet kan arbeta utifrån de bästa förutsättningarna. 

Fördelarna med att koppla in Tredje Sektorns stödfunktion är många, men den kanske mest framstående fördelen är vår effektivitet och snabbhet. Teamet kan hantera många olika processer samtidigt och har dessutom förmågan att kunna skifta väldigt snabbt mellan olika arbetsuppgifter. I jämförelse med organisationens ordinarie kansli eller personal som kanske sedan länge har tydliga arbetsbeskrivningar och invanda roller, är Tredje Sektorn inte lika låst till sådana strukturer. Tredje Sektorns team kan skifta fort mellan olika roller och arbetsuppgifter utan att det blir någon påfrestning på arbetsmiljön. Samtidigt får teamet också väldigt mycket arbete och processer gjorda på kort tid. Hög effektivitet och snabbhet, men utan att för den skull tumma på kvaliteten.  

Hela syftet med Tredje Sektorn och stödfunktionen är att just avlasta, stötta och skapa bättre arbetsmiljöer för ideella organisationer. Vi vill finnas där och erbjuda en långsiktighet, en hållbarhet, samtidigt som vi får arbetet utfört.  

Behöver din organisation stöd för att skapa mer rörlighet? Har ert verksamhetsarbete stagnerat något och känns trögflytande? Kanske önskar ni bara rådgivning och lite fräscha ögon för nya perspektiv? Kontakta oss idag!