Tips på att skriva en bra ansökan

Att skriva ansökningar är en omfattande och betydande del i alla ideella organisationers verksamhet. Det finns många olika finansiärer i det ideella landskapet och alla har olika angreppssätt och krav på viss formalia. Många har till och med specifika ansökningsformulär. Hur ska man då tänka för att få till en så bra ansökan som möjligt? 

Ett av de mest omfattande och tidskrävande ansökningsformulären är det som Allmänna Arvsfonden använder sig av. Vi på Tredje Sektorn arbetar mycket med just Arvsfondsansökningar och tänkte nu därför dela med oss av våra bästa tips på att skriva en riktigt bra Arvsfondsansökan. 

Den röda tråden 

I en Arvsfondsansökan är det alltid viktigt att en röd tråd följs genom hela ansökan. Såhär brukar vi på Tredje Sektorn tänka kring den röda tråden: 

Hela ansökan är uppbyggd kring en projektidé, eller hur? Utforma sedan projektets problemformuleringar och syfte utifrån den idén. Problemformuleringarna är och ska gå ihop med hela projektets syfte, och detta är kanske den viktigaste byggstenen i en ansökan. Därefter kopplas problemformuleringarna till projektets mål. Sedan kopplas målen till projektets metoder och aktiviteter utformas. Där har ni den röda tråden! Hela ansökan blir på detta sätt sammanhängande, vilket underlättar för Arvsfondens handläggare som sedan ska läsa er ansökan. Kanske ger detta er också en större chans till att få er ansökan beviljad! 

Målgruppsanpassa 

För Arvsfonden är det viktigt att projektidén och hela projektets genomförande är tätt kopplat till målgruppen. Både projektets målgrupp men också Arvsfondens egna målgrupper. Ha detta i åtanke när ni arbetar fram er projektidé och ansökan. Kommer idén kanske från målgruppen själv, eller finns det åtminstone en efterfrågan? Är er målgrupp delaktiga i projektet på något vis, kanske i dess genomförande eller i planeringen och framtagandet av projektet? Fundera över dessa frågor och försök arbeta in målgruppen så mycket som möjligt i ert projekt. 

Samarbetsorganisationer 

Att ni i ert projekt kan hitta andra organisationer som ni kan samarbeta med är viktigt för Arvsfonden. Detta för att projektet ska få en större utbredning och betydelse för fler än bara er egen organisation och målgrupp. Arvsfonden vill ofta ha kontaktuppgifter till dessa redan i ansökan, så att de ser att detta är något ni har i åtanke. Börja redan vid förarbetet till projektet att kontakta eventuella samarbetspartners och sätt in dem i er idé och ert arbete. Att kunna visa att ni redan har – åtminstone tilltänkta – samarbetspartners väger tungt i avgörandet om er projektansökan och idé blir beviljad eller inte. 

Tids- och aktivitetsplan 

Denna är också viktig för att finansiären – i detta fall Arvsfonden – ska se att ni har en ordentligt genomarbetad plan för projektets genomförande. Den underlättar också för finansiären att följa projektet under dess gång. Skapa därför en tids- och aktivitetsplan för projektets alla år och olika faser med utgångspunkt i era mål. Om ni väljer att dela in tids- och aktivitetsplanen efter projektår eller efter olika mätbara mål är upp till er. 

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald 

Dessa punkter är också viktiga för Arvsfonden för att på förhand kunna få en överblick över ”the bigger picture” i ert projekt. Det vill säga hur ni kommer att behandla projektet ur dessa olika perspektiv. Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald är perspektiv som alla demokratiska projekt, dess medarbetare, deltagare och andra involverade personer, måste ha i åtanke och förhålla sig till under projektets gång. 

Nyskapande 

Det är också viktigt för Arvsfonden att ert projekt är nyskapande. Återigen vill Arvsfonden kunna se på erat projekts ”bigger picture” och förstå vad allmänheten och andra utomstående kan dra för fördelar av just ert projekt och dess erfarenheter. Hur är erat projekt utvecklande för målgruppen och samhället i övrigt? Hur särskiljer just ni och ert projekt er från övriga? Lägg lite extra eftertanke när ni skriver här. Denna punkt kan också väga tungt in i avgörandet om er ansökan blir beviljad eller ej. 

Vi på Tredje Sektorn är specialiserade på att skriva ansökningar, stora som små. Vill ni ha ytterligare hjälp med detta, se vår tjänst och läs mer under ”Komma igång” på vår hemsida. Tillsammans kan vi förverkliga era idéer. 

Varma hälsningar, 

Tredje Sektorn