Case studies

Här har vi samlat några av de mest framgångsrika uppdragen som vi har utfört åt och tillsammans med våra kunder. Behöver din organisation också avlastning, stöd, komplettering eller rådgivning? Hör av dig så löser vi det tillsammans! 

Av hänsyn till att våra kunder ofta vill förbli anonyma så marknadsför vi inte vilka det är vi har arbetat eller för tillfället arbetar med. Självklart finns det några av våra tidigare kunder som är villiga att ställa upp som referens. Om det efterfrågas referenskunder gällande någon av de insatser som vi har utfört, kontakta oss så kopplar vi ihop er med dem! 

Innehållsförteckning

Ny hemsida

Problembild och uppdrag

Organisationen hade en utdaterad hemsida där mycket av informationen som stod inte längre stämde eller var aktuell. De efterfrågade ett helhetsgrepp för att få fram en ny hemsida som var någorlunda underhållsfri, en ny grafisk profil samt nytt innehåll till hemsidan. Tredje Sektorn åtog sig uppdraget att ta fram en helt ny grafisk profil samt bygga en ny hemsida.  

Upplägg och resultat – hur vi gjorde, vilka resurser vi gick in med, vad vi bistod med.

Vid uppstarten av detta uppdrag arbetade Tredje Sektorn tillsammans med kundorganisationen för att fram vilken information som skulle finnas på hemsidan. Därefter kopplades ett webbutvecklar-team, en grafisk designer och en copywriter in. Detta team tog fram de nya texterna och innehållet till hemsidan som i sin tur la grunden för den nya design och den nya grafiska profilen. Med utgångspunkt i detta tog den grafiska designen sedan fram en helt ny grafisk profil samt en grafisk manual till kunden. När designen och den nya grafiska profilen var godkände sattes arbetet med att bygga hemsidan igång. 

 Efter 3 månaders tid, räknat från första kontakt, var hemsidan redo för lansering. 

Få igång en organisation

Problembild och uppdrag

Kunden var en organisation med ett, vid första anblick, blygsamt antal medlemmar men med ett stort engagemang hos de medlemmar som fanns. Organisationen hade en liten geografisk spridning men hade identifierat att mycket av engagemanget fanns rotat på just en av platserna – Stockholm. Det framlades till Tredje Sektorn en förfrågan om ifall vi kunde hjälpa dem att etablera ett distrikt i just Stockholm. Vi antog uppdraget och började organisera engagemanget.

Upplägg och resultat – hur vi gjorde, vilka resurser vi gick in med, vad vi bistod med.

Tredje Sektorn kopplade in en organisationsrådgivare med stor erfarenhet kring just distrikt och etablering. Här var det främst fokus på att få igång en grundläggande organisatorisk infrastruktur och identifiera vilka behov som fanns för detta distrikt riktat mot sina lokalföreningar.  

Vi kopplade även in en projektledare vars främsta uppgift kom att bli uppsökande verksamhet samt en kommunikatör som genast mobiliserade och började boka in besök hos skolor i regionen. Skolbesöken blev en succé där projektledaren informerade, höll roliga kunskapsaktiviteter med ungdomarna samt värvade nya ungdomar till organisationen. Snart ökade medlemsantalet till organisationen markant och då alla nya medlemmar befann sig i Stockholmsregionen blev deras naturliga distrikt Stockholm.  

Samtidigt organiserade Tredje Sektorns organisationsrådgivare i samarbete med organisationens förbundsordförande upp stadgar och alla de styrdokument som krävs för en ny distriktsetablering. Efter ca XX-tid, hade organisationens fått ett nytt Stockholmsdistrikt samt mer än fördubblat sitt medlemsantal. Detta ledde till att organisationen idag är regionbidragsberättigade och har en säkrad finansiering för många år framöver. Engagemanget i både organisationen och distriktet blomstrar och verksamheten rullar på som aldrig förr. 

Värvat medlemmar och implementerat ett fortsatt system för värvning

Problembild och uppdrag

En kundorganisation sökte Tredje Sektorns hjälp för att stabilisera inflödet av nya medlemmar. Organisationen i fråga hade nyligen förlorat sitt statsbidrag på grund av att de inte uppnådde minimi-antalet för medlemmar. Organisationen upplevde dock att det fanns ett stort engagemang både hos deras existerande medlemmar och hos nya intressenter, men de visste inte riktigt hur de skulle strukturera och organisera detta på bästa sätt för att lyckas med medlemsregisteringen. De önskade hjälp med att hitta något stabilare system för att säkerställa att det engagemang som fanns kunde tillvaratas på bästa sätt. Tredje Sektorn hade en idé om hur man skulle kunna ordna detta och vi åtog oss uppdraget. 

Upplägg och resultat – hur vi gjorde, vilka resurser vi gick in med, vad vi bistod med.

Idén som vi på Tredje Sektorn hade i åtanke och ville få till var ett digitalt, interaktivt system för medlemshantering. Arbetet påbörjades genom att Tredje Sektorns webbutvecklar-team kopplades in för att ta fram detta digitala system. Systemet innehöll en inbyggd underskrifts-funktion där tanken var att medlemmarna eller lokalföreningarna själva skulle kunna hantera detta. På så vis skulle trösklarna för att bli medlem i organisationen sänkas markant genom att nya personer enkelt och interaktivt kunde bli medlemmar på en gång. Systemet implementerades på både nationell och lokal nivå.  

Tredje Sektorns resurser bestod av webbutvecklar-teamet, en illustratör och en projektledare. Projektledaren var den som ledde arbetet med att visa lokalföreningarna och ungdomarna hur de skulle använda systemet. 

Målet med detta arbete var att kundorganisationen skulle uppnå minimi-medlemsantal och därigenom återfå sitt statsbidrag. Resultatet blev att medlemsantalet ökade till denna nivå och mer därtill, det förenklades markant för intresserade personer att bli medlemmar och för lokalföreningarna att fortsatt växa. Kundorganisationen återfick sitt statsbidrag.